×

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રો/તબીબી અઘિકારીની માહિતી

તાલુકાનું
નામ
પ્રાથમિક આરોગ્ય
કેન્દ્રનું નામ
અઘિકારીઓનું
નામ
સરનામુ ફોન
નંબર
ઇ-મેલ
ભાણવડ ગુંદા ઇન્ચાર્જ વૈધ એમ.ડી.વોરા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,ગુંદાતા.ભાણવડ જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૬૨૬૪૫૫૭
ફેકસ નંબર:૨૮૯૬૨૬૪૫૫૭
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૭૦૧
phcgunda.health.jamnagar@gmail.com
ભાણવડ પાછતર ઇન્ચાર્જ વૈધ એમ.ડી.વોરા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,પાછતર તા.ભાણવડ જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૬૨૭૫૨૧૭
ફેકસ નંબર:૨૮૯૬૨૭૫૨૧૭
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૭૦૧
phcpachhtar.health.jamnagar@gmail.com
ભાણવડ વેરાડ વૈધ એમ.ડી.વોરા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,વેરાડ તા.ભાણવડ જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૬૨૪૪૩૪૦
ફેકસ નંબર:૨૮૯૬૨૪૪૩૪૦
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૭૦૧
phcverad.health.jamnagar@gmail.com
દ્વારકા ઓખા ઇન્ચાર્જ વૈધ રીટા નાકિયા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,ઓખા તા.દ્વારકા જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૨૨૬૨૦૬૦
ફેકસ નંબર:૨૮૯૨૨૬૨૦૬૦
મોબાઇલ નંબર:૯૭૧૪૭૨૦૧૫૬
phcokha.health.jamnagar@gmail.com
દ્વારકા સુરજકરાડી ડો.સંદિપ રાઠોડ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,સુરજકરાડી તા.દ્વારકા જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૨૨૨૬૩૫૨
ફેકસ નંબર:૨૮૯૨૨૨૬૩૫૨
મોબાઇલ નંબર:૭૫૭૫૮૦૩૬૭૭
phcsurajkaradi.health.jamnagar@gmail.com
દ્વારકા વરવાળા ડો.ગોસ્વામી અંકિતા વિનોદચંદ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,વરવાળા તા.દ્વારકા જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૨૨૩૪૦૪૮
ફેકસ નંબર:૨૮૯૨૨૩૪૦૪૮
મોબાઇલ નંબર:૯૭૧૨૯૯૨૧૩૨
phcvarvala.health.jamnagar@gmail.com
કલ્‍યાણપુર ભાટીયા ઇન્ચાર્જ ડો. ચાંદેગ્રા પ્રકાશ જેઠાલાલ  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,ભાટીયા તા.કલ્યાણપુર જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૧૨૩૩૧૦૨
ફેકસ નંબર:૨૮૯૧૨૩૩૧૦૨
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૨૪૪
phcbhatia.health.jamnagar@gmail.com
કલ્‍યાણપુર લાંબા ડો.પાંડે દીપક કૈતારા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,લાંબા તા.કલ્યાણપુર જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૧૨૮૫૨૭૦
ફેકસ નંબર:૨૮૯૧૨૮૫૨૭૦
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૨૪૩
phclamba.health.jamnagar@gmail.com
કલ્‍યાણપુર રાણ ડો.ચાંદેગ્રા પ્રકાશ જેઠાલાલ  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,રાણ તા.કલ્યાણપુર જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૨૪૪ phcran.health.jamnagar@gmail.com
કલ્‍યાણપુર રાજ૫રા ઇન્ચાર્જ ડો. પાંડે દીપક કૈતારા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,રાજ૫રા તા.કલ્યાણપુર જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૧૨૮૨૦૮૨
ફેકસ નંબર:૨૮૯૧૨૮૨૦૮૨
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૨૪૩
phcrajapara.health.jamnagar@gmail.com
કલ્‍યાણપુર દેવળીયા ઇન્ચાર્જ ડો. પાંડે દીપક કૈતારા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,દેવળીયા તા.કલ્યાણપુર જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૧૨૭૬૨૪૨
ફેકસ નંબર:૨૮૯૧૨૭૬૨૪૨
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૨૪૩
phcdevaliya.health.jamnagar@gmail.com
કલ્‍યાણપુર ગઢકા ઇન્ચાર્જ ડો. ચાંદેગ્રા પ્રકાશ જેઠાલાલ  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,ગઢકા તા.કલ્યાણપુર જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૯૧૨૭૫૪૩૦
ફેકસ નંબર:૨૮૯૧૨૭૫૪૩૦
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૨૪૪
phc.gadhaka@yahoo.com
ખંભાલીયા ભાડથર ડો.અરુણ રણમલ કેશવાલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,ભાડથર તા.ખંભાલીયા જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૩૩૨૭૨૨૩૧
ફેકસ નંબર:૨૮૩૩૨૭૨૨૩૧
મોબાઇલ નંબર:૮૨૩૮૬૩૨૫૨૩
phcbhadthar.health.jamnagar@gmail.com
ખંભાલીયા મોવાણ ડો. તિવારી અખીલેશ નેવાલાલ  પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,મોવાણ તા.ખંભાલીયા જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૩૩૨૭૩૩૨૩
ફેકસ નંબર:૨૮૩૩૨૭૩૩૨૩
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૪૬૦
phcmovan.health.jamnagar@gmail.com
ખંભાલીયા વચલાબારા ડો.જેઠવા મેહુલ દલસુખભાઈ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,વચલાબારા તા.ખંભાલીયા જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૬૯૫ phcvbara.health.jamnagar@gmail.com
ખંભાલીયા વડત્રા ડો.રાવત ભાર્ગવ નીલેશભાઈ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,વડત્રા તા.ખંભાલીયા જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  ૨૮૩૩૨૭૫૨૧૩
ફેકસ નંબર:૨૮૩૩૨૭૫૨૧૩
મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૮૦૦૭૧
phcvadatra.health.jamnagar@gmail.com
ખંભાલીયા ભીડા ઇન્ચાર્જ ડો.અરુણ રણમલ કેશવાલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,ભીડા તા.ખંભાલીયા જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા  મોબાઇલ નંબર:૭૫૬૭૮૭૯૬૯૫ phcbhinda.health.jamnagar@gmail.com