×

આરોગ્‍ય- તબીબી અઘિકારીઓ

અં.નં. તબીબી
અઘિકારીનું નામ
આરોગ્ય
કેન્દ્રનું નામ
શેના નિષ્‍ણાંત.? સરનામુ ફોન નંબર (ઓ) (ઘર) ઇ-મેલ
ડો.એચ.પી.દેવમુરારી ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ જનરલ સર્જન ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ,સલાયા ચાર રસ્તા,ખંભાલિયા  ૨૮૩૩૨૩૫૧૭૦ supt.ghkmbl139@yahoo.com
ડો.સત્યજીત રાજન ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ મેડીકલ ઓફિસર ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ,સલાયા ચાર રસ્તા,ખંભાલિયા  ૨૮૩૩૨૩૫૧૭૦ supt.ghkmbl139@yahoo.com
ડો.એ.બી.સોંદરવા ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ ગાયનેકોલોજિસ્ટ ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ,સલાયા ચાર રસ્તા,ખંભાલિયા  ૨૮૩૩૨૩૫૧૭૦ supt.ghkmbl139@yahoo.com
ડો.અમિત નકુમ ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ ઓર્થોપેડિક ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ,સલાયા ચાર રસ્તા,ખંભાલિયા  ૨૮૩૩૨૩૫૧૭૦ supt.ghkmbl139@yahoo.com
ડો.કેતન લીંબાસીયા ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ ઓપ્થે.સર્જન ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ,સલાયા ચાર રસ્તા,ખંભાલિયા  ૨૮૩૩૨૩૫૧૭૦ supt.ghkmbl139@yahoo.com
ડો.પલક  ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ ડેન્ટલ સર્જન ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ,સલાયા ચાર રસ્તા,ખંભાલિયા  ૨૮૩૩૨૩૫૧૭૦ supt.ghkmbl139@yahoo.com
ડો.વી.જી.ચંદારાણા સબ.ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ ગાયનેકોલોજિસ્ટ સબ.ડીસ્ટ્રીક હોસ્પિટલ, દ્વારકા ૨૮૯૨૨૩૪૨૬૨ sdhdwarka.health.dwarka@gmail.com
ડો.એચ.બી.પરમાર સી.એચ.સી. રાવલ મેડીકલ ઓફિસર સી.એચ.સી. રાવલ ૭૫૬૭૮૭૬૧૭૬ chcjamraval.health.jamnagar@gmail.com 
ડો.એમ.બી.ચોંધરી  સી.એચ.સી. કલ્યાણપુર મેડીકલ ઓફિસર સી.એચ.સી. કલ્યાણપુર ૭૫૬૭૮૭૬૧૭૫ chckalyanpur.health.dwarka@gmail.com 
૧૦ ડો.અર્જુન સુવાગીયા સી.એચ.સી. ભાણવડ મેડીકલ ઓફિસર સી.એચ.સી.ભાણવડ ૭૫૬૭૮૭૬૧૭૧ chcbhanvad@gmail.com  
૧૧ ડો.જીતેન્દ્ર પ્રશાદ સી.એચ.સી. સલાયા મેડીકલ ઓફિસર સી.એચ.સી. સલાયા ૭૫૬૭૮૭૬૧૮૦ chcsalaaya.health.jamnagar@gmail.com 
૧૨ ડો.અનુપકુમાર જયસ્વાલ સી.એચ.સી. સલાયા મેડીકલ ઓફિસર સી.એચ.સી. સલાયા ૯૪૨૯૫૦૩૬૮૨ chcsalaaya.health.jamnagar@gmail.com 
૧૩ ડો.ડી.બી.યાદવ સી.એચ.સી. સલાયા મેડીકલ ઓફિસર સી.એચ.સી. સલાયા ૯૯૦૪૧૨૮૨૯૧ chcsalaaya.health.jamnagar@gmail.com