×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- મેલેરિયા શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:- નગર ગેઇટ , જૂની જનરલ હોસ્પિટલ , જીલ્લા પંચાયત , દેવભૂમિ દ્વારકા (ખંભાલીયા)
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
  • ફોન નંબર:- ૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૪૭
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૪૭
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર -

શાખાના વહીવટી તેમજ અન્ય અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ડો.પી.એ.પઠાણ(ઇન્ચાર્જ) જીલ્લા મેલેરિયા અધિકારી ૨૮૩૩૨૩૫૯૭૪ ૨૮૩૩૨૩૫૯૪૭ ૭૫૭૪૮૨૮૭૩૪ dmo.health.dwarka@gmail.com