×

સં૫કૅની માહિતી

  • શાખાનું નામ:- આરોગ્ય શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:- નગર ગેઇટ , જૂની જનરલ હોસ્પિટલ , જીલ્લા પંચાયત , દેવભૂમિ દ્વારકા (ખંભાલીયા)
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
  • ફોન નંબર:- ૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૪૭
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૩૩-૨૩૫૯૪૭
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર -

શાખાના વહીવટી તેમજ અન્ય અઘિકારીઓ

વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ડો.એસ.પી.સિંહ મુખ્ય જીલ્લા
આરોગ્ય અધિકારી 
(૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૭૪ (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૪૭ ૯૭૧૨૧૫૪૦૦૪ cdho.health.dwarka@gmail.com
ડો.એ.એન.તિવારી (ઇન્ચાર્જ) અધિક જીલ્લા
આરોગ્ય અધિકારી 
(૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૭૪ (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૪૭ ૭૫૬૭૮૭૯૪૬૦ adho.health.dwarka@gmail.com
ડો. એમ.ડી.જેઠવા (ઇન્ચાર્જ) આર.સી.એચ.ઓ. (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૭૪ (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૪૭ ૭૫૬૭૮૭૯૬૯૫ rcho.health.dwarka@gmail.com
ડો.પી.એ.પઠાણ એપેડેમીક મેડીકલ ઓફિસર (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૭૪ (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૪૭ ૭૫૭૪૮૨૮૭૩૪ emo.health.dwarka@gmail.com
ડો.બી.એન.રાવત (ઇન્ચાર્જ) કયું.એ.એમ.ઓ. (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૭૪ (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૪૭ ૭૫૬૭૮૮૦૦૭૧ qamo.health.dwarka@gmail.com
ડો.પી.એ.પઠાણ (ઇન્ચાર્જ)  જીલ્લા મેલેરિયા અધિકારી (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૭૪ (૦૨૮૩૩)૨૩૫૯૪૭ ૭૫૭૪૮૨૮૭૩૪ dmo.health.dwarka@gmail.com