×

આરોગ્‍ય શાખા દેવભૂમિ દ્વારકા વિગતો

આરોગ્‍ય
સામુહિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રો સંખ્‍યા 4
પ્રાથમીક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રો સંખ્‍યા 19
એલોપેથીક ડીસ્પેન્સરી સંખ્‍યા 4
પેટા આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રો સંખ્‍યા 166
મોબાઈલ કોમ્‍પ્રીહેસીવ હેલ્‍થ કેર યુનીટ સંખ્‍યા 1