×

ખેતીવાડી - પાક અંગેની માહિતી

ખેતીવાડી - પાક અંગેની માહિતી

વર્ષ - ૨૦૧૪-૧૫ (ઉનાળુ)

ક્રમ પાકનું નામ વાવેતર વિસ્તાર (હેક્ટરમાં) ઉત્પાદન (મેટ્રિક ટનમાં) ઉત્પાદન હેક્ટર દીઠ (કી.ગ્રા.)
મગફળી ૧૭૩
બાજરી ૧૦૮
મગ ૪૬૯
તલ ૬૨૨
ડુંગળી
અડદ
સક્કરટેટી
ગુવાર
તરબૂચ ૮૫
૧૦ શાકભાજી ૨૩૮
૧૧ સુકા મરચા
૧૨ સૂર્યમુખી
૧૩ શેરડી
૧૪ ઘાસચારો ૬૬૪
૧૫ જુવાર
૧૬ દાડમ
૧૭ અન્ય
કુલ ઉનાળુ ૨૩૬૬

વર્ષ - ૨૦૧૫-૧૬ (રવિ)

ક્રમ પાકનું નામ વાવેતર વિસ્તાર (હેક્ટરમાં) ઉત્પાદન (મેટ્રિક ટનમાં) ઉત્પાદન હેક્ટર દીઠ (કી.ગ્રા.)
ઘઉં (પિયત) ૩૧૭
ઘઉં (બિ.પિ.)
જુવાર  (દાણા)
મકાઈ 
અન્ય ધાન્ય
ચણા  (પિયત) ૪૬
ચણા 
(બિ. પિયત)
અન્ય કઠોળ
રાઈ
૧૦ અન્ય તેલી.
૧૧ શેરડી
૧૨ તમાકુ
૧૩ જીરું ૪૫૦
૧૪ ધાણા ૭૧૫
૧૫ લસણ
૧૬ સુવા
૧૭ ઇસબ ગુલ
૧૮ વરીયાળી
૧૯ ડુંગળી ૨૮
૨૦ બટાટા ૩૦
૨૧ શાકભાજી ૩૩૫
૨૨ મરચા (પાઉડર)
૨૩ મરચા (શાકભાજી) ૧૨
૨૪ ઘાસચારો ૭૩૬
૨૫ જુવાર ઘાસચારો ૮૨૫
૨૬ અજમો ૧૩૫
૨૭ મેથી ૨૦
૨૮ તરબૂચ ૯૫
કુલ (રવિ) ૩૭૫૦

વર્ષ - ૨૦૧૫-૧૬ (ખરીફ)

ક્રમ પાકનું નામ વાવેતર વિસ્તાર (હેક્ટરમાં) ઉત્પાદન (મેટ્રિક ટનમાં) ઉત્પાદન હેક્ટર દીઠ (કી.ગ્રા.)
ડાંગર
બાજરી  ૧૫૭
જુવાર  ૩૨૦
મકાઈ ૯૫
અન્ય ધાન્ય
તુવેર 
મગ ૧૨૪૫
મઠ 
અડદ ૧૫૭
૧૦ અન્ય કઠોળ
૧૧ મગફળી ૧૫૯૮૫૮
૧૨ તલ  ૭૨૧૫
૧૩ દિવેલા ૧૨૦૩
૧૪ સોયાબીન
૧૫ અન્ય તેલેબીયા
૧૬ કપાસ ૪૪૭૧૮
૧૭ તમાકુ
૧૮ ગુવાર ૮૬
૧૯ શાકભાજી ૧૨૪૧
૨૦ ઘાસચારો ૧૪૩૬૫
૨૧ અન્ય પાકો ૧૨
કુલ (ખરીફ) ૨૩૦૬૭૨